SPORT A POHYB DĚTEM

Představení projektu

Představení projektu

 • Projekt „Sport a pohyb dětem“ je komplexní tréninkový systém, založený na principech funkčního tréninku pro děti a mládež.
 • Cílem je vytvořit celonárodní projekt pro děti nejen štíhlé, ale i trpící nadváhou, talentované či netalentované, pocházející z různých sociálních vrstev.
 • Účelem projektu je zapojení velkého počtu sportujících dětí a vytvoření pozitivního vztahu dětí ke sportu a rozvoj jejich pohybové všestrannosti.
 • Projekt je realizován za podpory Nadace ČEZ, ČEPS, a.s., Ústeckého kraje a pod záštitou Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého kraje.

Co je to funkční trénink? Důvody pro funkční trénink

 • Podstatou systému funkčního tréninku je snaha o návrat k přirozené, tedy komplexní trénovanosti těla.
 • Funkční trénink využívá specifických tréninkových principů, které dětem umožní vykonávat běžné denní, ale i sportovní aktivity, s výrazně vyšší efektivitou a současně nižším rizikem úrazu.
 • Správný trénink vede ke komplexní trénovanosti organizmu, získání základních funkčních pohybových vzorců se správným zapojením středu těla a rozvoji koordinace a balančních schopností. Obrovským benefitem je zachování funkčních rozsahů, správného držení těla a prevence zranění a další.
 • Správně použité principy vedou k rozvoji koordinace a zvýšení efektivity pohybu.

Kde a jak často projekt probíhá?

 • pravidelně jednou týdně (60-ti minutová lekce) v průběhu celého roku
 • v základních školách (družina či školní kroužek) – zábavná pohybová průprava
 • ve středních školách
 • ve sportovních klubech a sportovních oddílech – všeobecná sportovní příprava

ZÁČÍNÁME 13.9.2018

 

SPORT A POHYB DĚTEM – ČTVRTEK OD 16.00 – 17.00

Vybavení

 • Lze využít běžná vybavení tělocvičny a nářadí, které je v ní umístěno.
 • Tělocvičnu je možné dovybavit speciálními sportovními pomůckami (závěsné systémy, balanční podložky, overball atd.).
 • Jako nadstavba projektu je možnost realizace venkovního hřiště – tzv. Street Workout hřiště. Jedná se o speciální multifunkční konstrukce (bradla, hrazdy, kruhy, žebřiny, šikmé lavičky, atd.), vycházející ze sportovní gymnastiky, v současné době velmi oblíbené a využívané pro všechny druhy pouličního tréninku.

Naše filozofie (proč právě funkční trénink)

 • Čím dál více výzkumů z poslední doby se shoduje na tom, že pohybová gramotnost českých (a nejen českých) dětí se povážlivě zhoršuje. Rejstříkem svých pohybových schopností, dovedností, úrovní koordinace a obratností obecně nesnesou srovnání s generací svých rodičů a obecně staršími lidmi. Děti nedisponují pohybovými vzorci a návyky, které by měly mít ve svém věku již plně osvojeny a kteréžto by měly plnit funkci základního kamene pro další zdravý a efektivní rozvoj motoriky.
 • Příčiny jsou všeobecně známé a příliš se neodlišují od prakticky totožných problémů v jiných vyspělých zemích. Výživa, životní styl, dopad reklamy a obecně absence kladného vztahu k pohybu. Nesportující děti, které jsou potomky také již méně, nebo vůbec sportujících rodičů, téměř plně přebírají a dědí životní styl svých rodičů a jejich vztah ke sportu. Spousta dětí tak prakticky vůbec nedostane možnost, vyzkoušet si širší škálu pohybových aktivit a objevit tak onu prožitkovost, která by pro ně měla být koneckonců hlavním motivačním faktorem, proč se vůbec hýbat.  Problém má však více úrovní. Jak výzkumy dále ukazují, popisované neduhy se nedotýkají pouze oné většinové nesportující části populace.​
 • Stále častěji se setkáváme se sportujícími dětmi, ve spoustě případů na výkonnostní nebo i vrcholové úrovni, které také vykazují téměř úplnou absenci jakékoliv funkční pohybové průpravy a základních pohybových vzorců. Jsou velmi nadějní ve svých sportech, ale kromě specifických pohybových dovedností, vycházejících z jejich sportu, nezvládají téměř nic navíc. A přestože se velmi často jedná o geneticky výjimečně disponované jedince, jejich sportovní vývoj se zpomaluje a již v relativně útlém věku dochází ke zdravotním komplikacím. Teprve v rámci léčby a rehabilitace se děti od svých fyzioterapeutů učí, jak správně zapojit střed těla, jak pracovat s těžištěm, nebo jaký je základní pohybový vzorec pro odraz.
 • Ať už se jedná o naprosto nepohybující se děti, nebo naopak špatně se pohybující sportovce, řešení má společného jmenovatele. Nabídnout dětem základní pohybovou průpravu v rámci školního kolektivu, učinit ji dostupnou, hravou a zábavnou. Je žádoucí, vzbudit v dětech zdravou sportovní soutěživost. Individuálním přístupem ke každému dítěti bychom mu měli umožnit nalézt souvislost mezi průpravou a jeho oblíbenou pohybovou aktivitou či sportem a průpravu mu cíleně upravit tak, aby tuto aktivitu podporovala a pomáhala ji rozvíjet. Děti by měly vědět, proč by bylo dobré uvedené cviky zvládnout, k čemu jim to bude a že takhle moderně dnes trénuje většina úspěšných vrcholových sportovců, včetně jejich oblíbených sportovních vzorů.
 
 
 
 
 
 
 
z galerie
 
 
 
 
 
 
 
 
Online rezervace
 
 • Online rezervace
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení